Моля да отделите време и да се запознаете с Общите условия за достъп и ползване на уебсайта sofiaview.net. Всеки потребител, който посещава уебсайта, се счита, че е запознат с Общите условия и се задължава да ги спазва.

Общи условия за достъп и ползване на уебсайта sofiaview.net

Настоящите Oбщи условия уреждат отношенията между sofiaview.net и всеки един от Потребителите на sofiaview.net, предвид достъпа и ползването на предоставяните на уебсайта sofiaview.net информационни услуги.

Дефиниции

Чл. 1.

Доколкото друго не е предвидено изрично, посочените в текста на настоящите Общи условия думи и изрази имат следното значение:

 1. "Ирис Визия" ООД – фирма;
 2. ИН: 131376585;
 3. ИН по ЗДДС: BG131376585
 4. Tърговски адрес: град София, бул. Васил Левски 1Б
 5. sofiaview.net, http//sofiaview.net, или „Сайтът”: представлява sofiaview.net, както и всички негови подстраници, препратки, и включените в него текстове, съдържание, графики, дизайн, програмиране и услуги, които предлаг; обособено и организирано виртуално пространство (уебсайт), съдържащо информационен ресурс, собственост на "Ирис Визия" ООД, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 6. Уебсайт/сайт ("website"): обособено и организирано виртуално пространство в глобалната Интернет мрежа, достъпно за потребителите на мрежата чрез унифициран адрес (URL) по стандартизиран протокол.
 7. Абонат: всеки потребител, създал собствен потребителски профил и регистрирал се да ползва услугите (в частност бюлетин), достъпни чрез уебсайта sofiaview.net.
 8. Потребителско име: уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които Абонатът(Потребителят) се индивидуализира в sofiaview.net.
 9. Парола: код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 10. Потребителски профил: обособена част от уебсайта, съдържаща информацията, предоставена от Абоната при потребителската му регистрация.
 11. RSS: RSS (Really Simple Syndication) е технология, извличаща и събираща на едно място новини и информация от различни интернет страници.
 12. Потребител: Всеки посетител на уебсайта sofiaview.net.

Предмет

Чл. 2.

 1. Настоящите Общи условия уреждат общите правила и редът, по който "Ирис Визия" ООД предоставя достъп до ресурси и услуги чрез уебсайта sofiaview.net.
 2. "Ирис Визия" ООД предоставя достъп до ресурси и услуги, достъпни за Абонати, при определени условия за ползване, както и достъп до ресурси и услуги за всички потребители, независимо дали са Абонати или не.

Чл. 3.

 1. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на достъпа до ресурси и услуги, в случай, че за такъв достъп и за такива услуги изрично са предвидени правила, които им противоречат.
 2. Настоящите Общи условия не се прилагат по повод отношенията между Абоната и трети лица, с които Абонатът се е свързал, използвайки услугите на "Ирис Визия" ООД.

Чл. 4.

 1. "Ирис Визия" ООД може по всяко време да променя формата и съдържанието на sofiaview.net, както и да спре функционирането на sofiaview.net, с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

Приемане на Общите условия

Чл. 5.

 1. Смята се, че всеки потребител на уебсайта се е запознал с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 2. sofiaview.net съхранява в лог-файлове на своя сървър всяка информация, необходима за идентифициране на Абоната и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
 3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://sofiaview.net по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Изменение на Общите условия

Чл. 6.

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от "Ирис Визия" ООД.
 2. Абонатите, следва да бъдат запознати с промените по предходната алинея, чрез публикуването им в sofiaview.net.

Ресурси. Услуги

Чл. 7.

 1. "Ирис Визия" ООД осигурява на Абоната, чрез sofiaview.net, достъп до информационни ресурси, които включват материали с текст, снимки и други изображения и звуци.
 2. Правата на интелектуална собственост върху всички ресурси, разположени на уебсайта sofiaview.net (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права.
 3. Правата на интелектуална собственост върху ресурсите, публикувани в sofiaview.net принадлежат на "Ирис Визия" ООД или на съответно указаното лице, което е преотстъпило на sofiaview.net правото на ползване на автоските си права за съответен материал.

Чл. 8.

 1. Разрешава се използването на заглавие и/или параграф от текст публикуван в sofiaview.net в обема и във вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди на "Ирис Визия" ООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на "Ирис Визия" ООД и посочване на линк към sofiaview.net, където е публикуван целият материал. "Ирис Визия" ООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.
 2. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти.
 3. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или на цялото съдържание на уебсайта sofiaview.net, извън това по ал.1, което е извършено без изричното съгласие на "Ирис Визия" ООД, на неговите клиенти и/или на Абонатите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Чл. 9.

 1. "Ирис Визия" ООД предоставя на Абонатите на sofiaview.net възможост да публикуват материали, представляващи текст, снимки, както и видео изображения и звуци.
 2. Услугата по предходната алинея се предоставя при условия и в срокове, указани на съответните страници в sofiaview.net, и предвидени в договор, сключен между "Ирис Визия" ООД и всеки от Абонатите, който желае да ползва тази услуга.
 3. При предоставяне на услугата по ал.1 не могат да бъдат публикувани материали, които:

Чл. 10.

При всяко ползване на услугата по чл.8, Абонатът декларира, че всички материали, публикувани и/или предоствени от него за публикуване, не са обект на чуждо право върху интелектуалната собственост или има изричното съгласие на носителя на правото на интелектуална собственост за ползване и публикуване на съответния материал.

Права и задължения на "Ирис Визия" ООД

Чл. 11.

"Ирис Визия" ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Абоната за нормално ползване на услугите в sofiaview.net.

Чл. 12.

 1. "Ирис Визия" ООД има право да заличи потребителското име и паролата за достъп на Абоната при неизползването им в продължение на 60 (шестдесет) дни след последното им ползване.
 2. В случай, че Абонат наруши някое от условията по чл.9, ал.3 от настоящите Общи условия, "Ирис Визия" ООД има право да заличи потребителското име и паролата за достъп на съответния Абонат и да откаже нова регистрация на същия потребител.
 3. "Ирис Визия" ООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Абоната посредством ползването на услугите.

Чл. 13.

 1. "Ирис Визия" ООД има право да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез уебсайта, след публикуване на съобщение в sofiaview.net и/или в потребителския профил на Абоната.
 2. "Ирис Визия" ООД не може да преустанови предоставянето на услуги спрямо Абонат, когато това е в разрез с разпоредбите на сключен с него договор за предоставяне на услуги.

Чл. 14.

 1. "Ирис Визия" ООД има право, но не и задължение да контролира и по своя преценка да не допуска публикуване и/или да изтрива определен материал, предоставен за публикуване и/или публикуван в sofiaview.net, когато този материал противоречи на условията по чл.9, ал.3.
 2. "Ирис Визия" ООД има правото, по своя преценка да заличава или да поддържа материали публикувани в sofiaview.net и не е задължено да заличава или да поддържа материали, публикувани в sofiaview.net по искане на Абоната, който ги е предоставил.
 3. "Ирис Визия" ООД има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Абоната до услугите в sofiaview.net, когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Права и задължения на Абоната

Чл. 15.

 1. Абонатът има право на достъп до всички публикувани в sofiaview.net ресурси и до услугите, предоставяни чрез sofiaview.net, при спазване на условията за достъп, определени от "Ирис Визия" ООД за всеки отделен вид услуга.
 2. Правото на достъп на Абоната не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен в изрично предвидените за това случаи.
 3. Абонатът сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от "Ирис Визия" ООД ресурси и услуги – компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 16.

 1. Абонатът се съгласява да се придържа към условията, определени от "Ирис Визия" ООД.
 2. Абонатът се задължава при ползване на предоставяните от "Ирис Визия" ООД услуги да не зарежда, разполага на сървъра на "Ирис Визия" ООД, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които не отговарявт на изискванията по чл.8, ал.3.

Чл. 17.

 1. Всеки Абонат се задължава при ползване на предоставяните от "Ирис Визия" ООД услуги да спазва настоящите Общи условия, приложимото законодателство, правилата на Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 2. Всеки Абонат се задължава да не накърнява доброто име и/или честта на други лица, да не призовава към извършване на престъпление или към разпалване на каквато и да е вражда, да не проповядва антидържавна идеология, да не нарушава чужди права и/или законово защитени интереси;
 3. Всеки Абонат се задължава да уведомява "Ирис Визия" ООД незабавно за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 4. Всеки Абонат се задължава да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта sofiaview.net, освен в изрично предвидените за това случаи, както и да не се намесва в правилното действие на системата.

Чл. 18.

В случай, че потребител на сайта счита, че определено съдържание на сайта е неуместно, не отговаря на условията на ползване, представлява очевидно некоректна информация, или е в негов ущърб, задължение на дадения потребител е да уведоми незабавно "Ирис Визия" ООД. Потребителят може да изисква премахване на продукт, услуга или друго съдържание, въведено от потребители на sofiaview.net, за което е задължен да предостави следната информация:

Обстойно описание на причината, поради която считате, че съдържанието е науместно или трябва да бъде премахнато (подробно считаме всяко мнение, което съдържа мин. 100 думи; общи коментари без конкретни причини няма да бъдат разглеждани) sofiaview.net не се задължава да премахва или корегира съдържание на сайта, ако горната информация не бъде предоставена или е предоставена в недостатъчно количество и качество. Потребителят се задължава да изпрати горната информация на cooperation [маймунка] irisvisia [точка] com. "Ирис Визия" ООД не се ангажира с премахването на каквато и да е била информация от сайта без спазване на гореспоменатите стъпки.

Отговорност. Органичаване на отговорността

Чл. 19.

 1. "Ирис Визия" ООД не инициира предаването и не избира получателя на ресурсите, както и не гарантира и не отговаря за достоверността и пълнотата на съдържанието на ресурсите предоставени от Абонатите, и не се ангажира със срокове за актуализиране, освен ако изрично е посочено нещо различно.
 2. "Ирис Визия" ООД няма задължението и не гарантира, че ресурсите и предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Абоната, нито, че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.
 3. С приемане на настоящите Общи условия, Абонатът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че "Ирис Визия" ООД не отговоря за евентуално причинени на Абоната при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от "Ирис Визия" ООД умишлено или при проявена груба небрежност.
 4. "Ирис Визия" ООД не носи отговорност за вреди, причинени от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством достъп до ресурси и/или ползване на услуги в sofiaview.net.
 5. "Ирис Визия" ООД няма обективната възможност и задължението и не контролира съдържанието на уебсайтовете и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в sofiaview.net електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите.

Чл. 20.

 1. "Ирис Визия" ООД не носи отговорност, в случай че публикувани материали нарушават авторски права на трети лица, когато тези материали са предоставени за публикуване от Абонат. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 2. Достъпът до публикувани ресурси може да бъде спиран от "Ирис Визия" ООД при получаване на доказателства за засягане на авторски права и/или увреждане интересите на трети лица, както и при установени други закононарушения, които не са могли да бъдат известни на редакцията към момента на публикуването на предоставените материали.

Чл. 21.

 1. "Ирис Визия" ООД не носи отговорност за непредоствяне на достъп до ресурси и/или за непредоставяне на услуги при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития.
 2. "Ирис Визия" ООД не носи отговорност за непредоставянето на достъп до ресурси и/или за непредоставяне на услуги, както и за предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на "Ирис Визия" ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на системата. В тези случаи "Ирис Визия" ООД предварително уведомява Абоната за възможното временно непредоставяне на достъп до ресурси и/или за непредоставяне на услуги, съответно за влошеното качество.

Лични данни

Чл. 22.

"Ирис Визия" ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни за Абоната, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 23.

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Абонатът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на директния маркетинг. Абонатът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Ирис Визия" ООД на посочените адрес или e-mail за контакти.
 2. Абонатът има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Уведомления

Чл. 24.

С приемането на настоящите Общи условия Абонатът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез посочените от него адрес на електронна поща.

Форма

Чл. 25.

Писмената форма се счита спазена доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, включително с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Абоната или отбелязване в поле в sofiaview.net и др.

Недействителност

Чл. 26.

Страните се съгласяват, че в случай, че недействителостта на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия не води до недействителност на останалите клаузи.

Приложимо право

Чл. 27.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Едноличния собственик на капитала на "Ирис Визия" ООД от 20.07.2012г.